mandag den 3. september 2007

Import

Ønsker man at indføre dyr med salg for øje (importere samt samhandle), skal man være registreret som importør i Fødevarestyrelsen.

Ansøgning om at blive registreret som importør skal sendes til den lokale fødevareregion.Du finder din lokale fødevareregion her.Generelle regler for import af dyr


Der findes nogle helt generelle regler, man som importør skal efterleve. Foruden kravet om regitrering, skal importen eller samhandlen forhåndsanmeldes til den lokale fødevaeregion. Desuden skal man føre optegnelser for importerne.


De generelle regler fremgår af Veterinærkontrolbekendtgørelsen om ind- og udførsel af levende dyr, nr. 774 fra 2001.Som importør af levende dyr er man forpligtet til at overholde de specifikke regler for de enkelte dyrearter.Generelle regler for import af avlsmateriale


Som importør af avlsmateriale skal man ligeledes efterleve en række generelle regler. Derudover er man forpligtet til at overholde de specifikke regler for de enkelte avlsmateriale typer.


Læs mere om import af avlsmateriale her.Godkendte certifikater


De dyresundhedsmæssigekrav til import og samhandel af dyr er fastsat af EU-lovgivningen.


Alle samhandelscertifikater ligger i EU Kommissionen's TRACES systemet, og skal udstedes herigennem.Import fra 3. lande


I den specifikke EU-lovgivning findes modeller til de certifikater, som skal ledsage dyr ved import til EU, og dermed Danmark. EU-krav til import kan ikke forhandles.Såfremt der ikke forefindes EU-regler for import for en dyreart, er det Fødevarestyrelsen, som opstiller de dyresundhedsmæssige importkrav. Det er oprindelseslandets kompetente myndighed, der udarbejder certifikatet, og det skal godkendes af Fødevarestyrelsen.Vær opmærksom på, at der kan være importrestriktioner på visse dyrearter.Grænsekontrol


Import af levende dyr fra 3. lande skal ske via et godkendt grænsekontrolsted. I Danmark er der to grænsekontrolsteder, der er godkendt til håndtering af levende dyr:- Grænsekontrolstedet ved Kastrup Lufthavn


- Grænsekontrolstedet ved Billund LufthavnImporten skal anmeldes til grænsekontrolstedet senest 24 timer inden selve importen, og der skal udarbejdes et CVED (Common Veterinary Entry Document) i EU Kommissionens TRACES system.Betaling for udstedelse af certifikate og veterinær grænsekontrol


Fødevareregionens arbejde i forbindelse med udstedelse af TRACES samhandelscertifikater, samt veterinær grænsekontrol ved import fra 3. lande er gebyrbelagt i henhold til betalingsbekendtgørelsen.


Se de forskellige takster her.(Kilde: Fødevarestyrelsen - Direkte link her)
Heste opdeles i to grupper:- Registrerede heste, som defineret ved EU Direktiv 90/427/EØF.


- Ikke-registrerede heste til avl og brug samt bestemt til slagtning.Jf. Kommissions beslutning 93/623/EØF, med senere ændringer, skal registrerede heste, der er født fra d. 1. januar 1998, og som udføres/eksporteres, ledsages af et pas i overensstemmelse med denne beslutningen.


Registrerede heste, der er født inden d. 1. januar 1998, kan ledsages af passet.Det er Fødevarestyrelsens 6. kontor, der står for reglerne vedr. registrering af heste.Generelt skal kravene til importører, som beskrevet i bek. 774 fra 2001, med senere ændringer, være opfyldt.


Læs mere om kravene til importører af levende dyr.INDFØRSEL FRA EU – SAMHANDEL


Reglerne for indførsel af heste fra EU fremgår af bek. nr. 269 om omsætning af heste, med senere ændringer, som implementerer Rådets direktiv (90/426/EØF).Registrerede heste


Ved indførsel af registrerede heste fra andre EU-lande, herunder Norge og Schweiz, skal registrerede heste være ledsaget af et pas, som beskrevet ovenfor. Vær opmærksom på, at passet skal indeholde erklæring om medicinsk behandling.Derudover skal de være ledsaget af en sundhedsattest udstedt af embedsdyrlægen/den lokale veterinærmyndighed inden for de sidste 48 timer


inden afsendelsen.Af sundhedsattesten fremgår det, hvilke dyresundhedsmæssige krav heste, i forbindelse med indførslen, skal kunne leve op til. Kontakt den veterinære myndighed i det EU-land, hvorfra hesten afsendes. Her kan du få oplyst, hvilke krav der skal være opfyldt.Ikke-registrerede heste


Ikke-registrerede heste skal også ledsages at et sundhedsattest, men denne skal udarbejdes i EU's TRACES-system, et såkaldt TRACES-certifikat.


Læs mere om TRACES på FVST.DK.Ved lange transporter omfattet af EU's Transportforordning af ikke-registrerede heste mellem EU-lande og til og fra 3. lande er der krav om udfærdigelse af logbog (tidl. ruteplan). Logbogen er endnu ikke tilgængelig i TRACES, men bestemmelser om udarbejdelse af logbog kan findes i transportforordningens bilag II.Midlertidig indførsel til konkurrencer, kåring etc.


Ovenstående regler gælder også for heste, som blot skal deltage i konkurrencer, kåringer etc., og som efterfølgende skal tilbage til oprindelseslandet.I forbindelse med sådanne aktiviteter eller lign, kan de enkelte EU lande indgå bilaterale aftaler om, at heste føres til deres områder på lempeligere krav.Danmark har indgået den såkaldte Nordiske aftale om midlertidig indførsel af registrerede heste med Sverige, Norge og Finland:Den Nordiske Aftale:


Registrerede heste, som skal deltage i stævner i Danmark, Sverige, Norge og Finland, kan krydse landegrænsen uden sundhedscertifikat, hvis de ledsages af en konkurrenceanmeldelse og et hestepas. Dvs. at de undtages for veterinær besigtigelse før transporten.Undtagelsen for inspektion gælder fra 5 døgn før første konkurrencedag til 5 døgn efter sidste konkurrencedag.Ved konkurrencer, som kræver veterinær medvirken, skal denne besigtige hesten og datere samt underskrive blanketten, som bekræfter hesten deltagelse i konkurrencen. Hvis der ikke er en stævneveterinær tilstede, skal overdommeren bekræfte, at hesten har deltaget i konkurrencen.Konkurrencer defineres som deltagelse i konkurrencer som trav, galop, spring, dressur, military, distanceridning, ridekonkurrence med islandske heste, westernridning og kørsel med vogn.Checkliste til heste til stævne i Sverige, Norge og Finland


1. Pas.


2. Chipmærkning / erklæring om medicinsk behandling.


3. Stævnebekræftelse.


4. Ruteplan kræves ikke, når der ikke skal laves sundhedscertifikat.


5. Registrering af ejer som eksportør/importør.
IMPORT FRA 3. LANDE


Reglerne for import af heste fra EU fremgår af bek. nr. 269 om omsætning af heste, med senere ændringer, som implementerer Rådets direktiv (90/426/EØF).Overordnet skal afsenderlandet eller -området være godkendt til eksport til EU i henhold til Kommissions beslutning (2004/211/EF).Vær opmærksom på, at der kan være forskel på, om der tillades permanent import, midlertidig indførsel eller genindførsel af de forskellige lande nævnt i beslutning 2004/211/EF.Permanent import fra 3. lande


Ved permanent import fra 3. lande, bortset fra Norge og Schweiz, skal 3. landet, hvorfra heste oprinder, være opført på EU's liste over 3. lande eller områder i 3. lande, der er godkendt til eksport af heste til EU.


I forbindelse med importen af heste til EU, og dermed Danmark, skal heste være ledsaget af et sundhedscertifikat, og der er særlige sundhedscertifikater til hver landegruppe.


I Kommissions beslutning 93/197/EØF, med senere ændringer, er de enkelte sundhedscertifikatmodeller opstillet.Af sundhedscertifikatet fremgår det, hvilke dyresundhedsmæssige krav heste, i forbindelse med permanent import, skal kunne leve op til.Midlertidig indførsel fra 3. lande


Heste kan midlertidigt indføres fra 3. lande til EU, og dermed Danmark, i forbindelse med f.eks. deltagelse i væddeløb, konkurrencer mv., så længe opholdet ikke overskrider en periode på 90 dage.


Også her skal afsenderlandet været opført på en 3. landsliste, der er opdelt i 6 grupper (Gruppe A til F), og der er særlige sundhedscertifikater for midlertidig indførsel.


I Kommissions beslutning 92/260/EØF, med senere ændringer, findes listen over 3. lande, hvorfra midlertidig indførsel tillades, samt modeller til sundhedscertifikat.Af sundhedscertifikatet fremgår det, hvilke dyresundhedsmæssige krav heste, i forbindelse med midlertid import, skal kunne leve op til.Genindførsel fra 3. lande


Danske heste, som har deltaget i væddeløb, konkurrencer mv. i 3. lande, kan genindføres fra lande, som er opført på EU liste over 3. lande, hvorfra genindførsel til EU, og dermed Danmark, er tilladt.


Landene på listen er opdelt i 5 grupper (Gruppe A til E), og dyrene skal ledsages af særlige sundhedscertifikater for genindførsel.


Listen over 3. lande, hvorfra genindførsel er tilladt samt sundhedscertifikater til brug herfor er opstillet i Kommissionsbeslutning 93/195/EØF, med senere ændringer.Af sundhedscertifikatet fremgår det, hvilke dyresundhedsmæssige krav heste, i forbindelse med genindførsel, skal kunne leve op til.Vær opmærksom på, at heste, der genindføres, kun må have opholdt sig i det pågældende 3. land i en nærmere fastsat periode, hvilket fremgår af sundhedscertifikatet.Kontakt


Spørgsmål om import af heste skal rettes til din lokale fødevareregion.


Find din lokale fødevareregion her(Kilde: Fødevarestyrelsen - Direkte link her)
Ingen kommentarer:

Send en kommentar