fredag den 14. december 2007

DWF i fremtiden

DWF har tidligere givet udtryk for, at man som organisation ønskede at være mere synlig og til stede for ALLE westernryttere i Danmark – herunder også være det naturlige bindeled mellem danske og udenlandske westernryttere.

I og med at DKQHA og PHCDK melder sig ud af DWF, står DWF tilbage som en ”ren” rytterforening – dette har jo også hele tiden været intentionen med DWF. Medlemsskabet opnås stadig ved at være medlem af en klub eller forening, der er medlem af DWF, (hvilket de fleste alligevel er!).Dansk Western Forening har planer om følgende i den nærmeste fremtid (læs: 2-5 år):· At forbedre pointsystemet +


For hurtigere og mere effektivt at kunne sørge for indberetning og opdatering af point opnået ved DWF shows, har DWF indkøbt software, der indeholder medlemskartotek og stævneprogram.


Systemet er bygget op omkring en kerne, der gør at når først tilmeldingsblanketterne er indtastet, vil man alene ved afkrydsning skulle foretage ændringer/eftertilmeldinger. Systemet holder selv styr på antallet af startende i klasserne – og dermed også hvor mange point de enkelte placeringer udløser, samt udskrivning af startlister, mv. Med muligheden for elektronisk indberetning til DWF vil det medføre en ensartet og meget forenklet procedure, der skal sikre hurtig og korrekt opdatering af optjente point. Dette system sendes uden omkostninger ud til alle medlemsklubber/foreninger i løbet af februar 2008. Det vil herefter være et krav til medlemsklubber/foreninger, at system anvendes og kun indberetninger via systemet vil kunne blive medtaget i pointopdateringerne.· At forenkle regelsættet – Regelbogsopdateringer +


I forbindelse med den opdatering af regelbogen, der netop er ved at være afsluttet, har regelbogsudvalget bl.a. haft til opgave at gennemgå reglerne med henblik på forenkling – der har bl.a. hersket tvivl om hvordan man skulle tyde reglerne om udklassificering samt andre uhensigtsmæssige formuleringer i regelbogen – det skulle være rettet til i den nye version, der skulle være klar til at sende i trykken pr. 1. marts 2008 - (og efterfølgende udsendelse til medlemsklubber/foreninger kort herefter)· At udfærdige/vedligeholde lister over godkendte dommere -


Der er i DWF blevet truffet beslutning om at ALLE godkendte AQHA / APHC dommere ligeledes kan godkendes som DWF dommere. Dette fordi det har vist sig at være forbundet med væsentlige problemer at få gennemført dommerkurser og derved have tilstrækkeligt ”dommermateriale” til rådighed. Dette betyder at i fremtiden vil en dommer der er godkendt Quarter eller Paint – dommer kunne anvendes uden problemer ved DWF shows. Det betyder


ikke, at DWF stopper uddannelsen af DWF godkendte dommere, hvilket vi kommer tilbage


til.· At kommunikere bedre ud til medlemmerne -


DWF skal forsøge at finde en strategi som i større omfang tilgodeser kommunikationen ud til medlemmerne, så DWF´s store arbejde for westernridningen bliver mere tydeliggjort.


Kommunikation er afgørende – i dag kommunikere DWF via mail til kontaktpersonen i klubberne; via vor hjemmeside (www.dwf.dk) og via Westernportalen.


Dette er ikke tilstrækkeligt, idet vi ønsker at nå helt ud til den enkelte rytter i Danmark!· At være en bedre sparringspartner for medlemsklubber/foreninger -


En naturlig følge af ovennævnte punkt vil være, at DWF i større omfang må synliggøres og ”være der” for medlemsklubber/foreninger & det enkelte medlem. DWF skal samtidigt være organisationen, der træffer afgørelse i tvivlsspørgsmål i forbindelse med westernridning i Danmark. Man kunne også tænke sig at DWF var ”formidlingsorgan” mellem medlemmerne, så ekspertise fra de forskellige klubber/foreninger via DWF kunne være synlig & tilgængelig for de andre klubber/foreninger.· At være direkte involveret i DWF DM -


På længere sigt vil det være hensigtsmæssigt, at DWF som organisation er ansvarlig for afholdelse af DM. I dag er det lagt ud til klubber/foreninger at være ”værter” ved dette arrangement. DWF er pt. ikke gearet til at være vært ved et så stort arrangement, men der arbejdes på at finde en måde hvorpå DWF kan ”overtage” arrangementet i fremtiden.· Skaffe sponsorer +-


DWF skal arbejde for økonomiske sponsorer, således at kontingentet kan holdes nede, samtidigt med at DWF kan yde en større støtte til medlemsklubber/foreninger. Der har i længere tid været forhandlinger mellem DWF (formanden) og et større forsikringsselskab at skaffe en fordelagtig forsikringsaftale for medlemmerne. Der er ligeledes forhandlinger i gang (næstformanden) med et teleselskab om at udfærdige en fordelagtig telefoniaftale (herunder også mobiltelefoni) - en del af aftalen vil bl.a. være at medlemmer kan tale gratis indbyrdes. For begge initiativer gælder at de pt. ikke er færdige og der stadig arbejdes på dem. Derudover skal der søges sponsorater/fondsmidler til DWF med henblik på at kunne yde medlemsklubber/foreninger større økonomisk støtte i forbindelse med diverse arrangementer.


I fremtiden bør økonomien basere sig på sponsorater, fondsmidler og diverse tilskud og knapt så meget på kontingenter via klubberne (det er jo begrænset hvad vi kan tillade os at kræve i kontingent fra de enkelte og de nuværende kr. 40,00 pr. medlem rækker ikke langt med de visioner DWF har for fremtiden).· Skaffe kontakter til udenlandske organisationer svarende til DWF -


Med henblik på at styrke udenlands deltagelse ved danske stævner/shows og ligeledes dansk deltagelse ved udenlandske stævner/shows, skal DWF arbejde på at udarbejde nogle mere formaliserede aftaler, der efterfølgende f.eks. blot vil kræve at danske westernryttere skal dokumentere medlemskab af DWF for at kunne stille op til udenlandske shows.Som det kan læses af ovennævnte, er der mange fremtidige tiltag fra DWF´s side – der alle har til formål at forbedre Dansk Western Forening for medlemsklubberne og dermed den enkelte rytter. Men vi ved alle at ”ting tager tid” og ingen større ændringer kan gennemføres fra den ene dag til den anden.Derfor er denne opdatering om visioner etc. et skridt på vejen – og samtidig en orientering til jer om hvad vi diskuterer for fremtiden. Skulle i have synspunkter, kommentarer, ideer – er i selvfølgelig velkommen til at sende dem direkte til én fra Dansk Western Forenings bestyrelse!


- vi tager gerne imod – ligesom vi også tager gerne imod en hjælpene hånd!
Med venlig hilsen og god jul & godt nytår!På Dansk Western Forenings vegne.Poul Wienecke


Formand for DWF+ : er klaret eller sat i værk


- : Ikke færdiggjort eller mangler at blive sat i værkIngen kommentarer:

Send en kommentar