søndag den 25. september 2011

DWF Nyhedsbrev nr. 2-2011

Showsæson 2011 lakker nu mod enden. Det har været spændende år med mange udfordringer. Heller ikke westernsporten har kunnet undgå at mærke den globale krise og dens følger. Derfor var det heller ikke udtryk for perfekt timing, at vi i DWF har lavet store strukturmæssige ændringer. Men processen var sat i gang, og det ville være dumt at stoppe op og afvente en global bedring. Det ville bare skabe endnu større usikkerhed og forvirring. Vi har alle oplevet, at der ikke er så mange penge til rådighed, og at folk i højere grad prioiterer deres deltagelse i diverse shows og arrangementer. Med undtagelse af nogle små highlights, har vi set mindre antal deltagerer og mindre aktivitet. En tendens vi ser langt ud forbi westernsporten.

Lykkelige omstændigheder
Bestyrelsen i DWF har konstitueret sig på nyt. Årsagen er, det der kaldes ”lykkelige omstændigheder”. Anna Søgaard Hanusova forlader næstformandsposten i bestyrelsen og formandsposten i sportsudvalget. Hun forbliver dog i unddoms og uddannelsesudvalget. Helle Dahl Nielsen overtager begge poster. Lars Sander der var førstesuppleant er nu trådt ind i bestyrelsen.

Rytterlicens
Indførelsen af rytterlicensen var et helt nødvendigt tiltag. Det er der flere årsager til.
Men først må vi lige få lidt fakta på plads. Alle medlemsklubber blev i flere omgange gennem hele 2010 spurgt om deres holdninger til indførelsen af en rytterlicens. Ingen klubber gav udtryk for, at dette var en dårlig ide. De tilkendegivelser vi fik fra vore klubber var kun af positiv karakter. Selv på ”kvægmødet” i oktober var der fuld tilslutning til dette tiltag.
 
Der er flere formål med licensen:
 
  • Vi har en del rytterer, der har meget sammenfaldende navne, og vi har i de gamle resultatlister haft mange problemer med at registere point for disse. Desuden var der med jævne mellemrum tvivlsomme resultatlister, hvor der bare var brugt fornavne og eller øgenavne. Med licensen har vi fået styr på dette, og i løbet af nogle år er de gamle resultater udgået.

  • Ved udgangen af 2009 var DWF reelt konkurs. Foreningen havde en større gæld end indtægter. Egenkapitalen var stort set opbrugt, og den på repræsentantskabetsmødet vedtagne kontingentstigning ville ikke havde nok effekt. Bestyrelsen lavede en redningsplan, der her og nu skulle sikre, at DWF kunne betale sin gæld, og på sigt sikre at DWF fik en bedre økonomi. Vi ønskede, at der kom mere ”brugerbetaling”. Måden var at flytte nogle af indtægterne fra medlemskontingentet til brugerne. Den største del af midlerne i DWF bruges på den sportslige sektion. På repræsentantskabsmødet i 2010 vedtog repræsentantskabet, at der skulle indføres rytterlicenser og samtidig blev medlemskontingentet nedsat med 20,- kr. pr. medlem til bare 30,- kr. Dette fører til, at klubberne i langt højere grad kan tilpasse deres medlemskontingenter til deres eget aktivitetsnivau.

  • Vi har nu, hvor vi nærmer os udgangen af året, fået en så tilpas god økonomi, at vi nu kan tage fat på nogle af de ting, der er på ønskelisten. Et problem, der for klubberne og andre showarrangører fører til mindsket aktivitet er tilgængeligheden på og udgifterne til dommerer og andre officials. Vi er derfor, nu hvor der er penge til rådighed, gået i gang med at få lagt rammerne for uddannelsen af flere dommerer og officials. Vores ønske er, at der skal findes og uddannes 20 dommerer i løbet af de næste par år. Det skal være for både kvægdelen og for standarddelen. For at klubberne skal få mest gavn af dette, vil uddannelsen af disse dommerer blive gjort på en sådan måde, at klubberne får tilgang til disse på en økonomisk forsvarlig måde. Det kan ikke være rimligt, at det skal koste 2500,- og mere i dommerhonorar for at havde en westerndommer i 2 timer til et lille klubstævne.
 
Nye dommere
Som nævnt har vi nu endelig økonomi, til at se på mulighederne for aktiv hjælp til at få flere Danske dommerer i all breed sektoren. Derfor opfordres både klubber og menige medlemmer til at melde kandidater til en dommeruddannelse til formanden for ungdoms- og uddannelsesudvalget.
 
Regelbogen
Den nye regelbog er endelig på plads. Det var et større arbejde, end vi havde kunnet forestille os. Her var der nogle tekniske vanskeligheder, som gav en del forsinkelser i forhold til den oprindelige tidsplan.
Men resultatet er en væsentlig forbedring i forhold til tidligere. Den nye regelbog er nu opdelt i 3 dele, der tager sig af henholdsvis generelle regler, standardsektionen og kvægsektionen. Noget der har forbedret overskueligheden.
Vi har også være hård med slettetasten og fjernet en god del overflødigt ”snik-snak”. En del tegninger, figurer og tabeller bar præg af at det var kopi af kopi af genoptryk. Her er der kommet nye og tydligere indhold.
Vigtigst af alt er naturligvis indholdet. Vi har for 2011 versionen lagt stor vægt på generelle regler og på reglerne for kvægsektionen. For at gøre dette indviterede vi sidste år ”kvægklubberne” til et møde. Her valgte klubberne 4 medlemmer til en kvæggruppe i sportsudvalget. Deres arbejde har være essentielt og retningsbestemmende for såvel kvægdelen som for de generelle regler i regelbogen. Bestyrelsen er glade og taknemlige for det arbejde, der er gjort her.
Vi har lavet lidt mindre justeringer for at få denne sæson til virke. Dette fremgår af tillægget kaldet: Middlertidige Bestemmelser 2011.
 
DWF konferance
På baggrund af de gode erfaringer med kvæggruppen, har vi i bestyrelsen bestemt os for at kalde sammen til en konferance i efteråret. Formålet er her blandt andet at samle indput til den fremtidige reglebog. Vi ønsker at bevare en kvæggruppe og lave en tilsvarrende for standardsektionen.
For vi er naturligvis ikke færdige med udviklingen af regelbog og struktur.
Vi vil gerne bede klubberne om at sætte kryds i kalenderen den 29. oktober. Samlingsstedet bliver i lighed med 2010 også på Fyn. Om kort tid udsendes indbydelserne til dette.
 
Repræsentantskabsmødet 2012
Ifølge vedtægterne skal der afholdes repræsentantskabsmøde i marts måned. Datoen den 3. marts 2012 varsles hermed. Indkaldelse følger i januar næste år.
Vi håber på, at der både ved konferancen i oktober og til repræsentantskabsmøder er et stort fremmøde fra vore medlemsklubber.
Repræsentantskabsmødet er foreningens øverste myndighed og det er her linjen lægges for fremtidens DWF.
EWU har fortalt os, at der hvor DWF står i dag, er omtrent samme sted EWU stod for ca. 10-12 år siden. Den gang blev EWU omorganiseret og fik den nuværende struktur. Her gik man fra at være en dårlig kopi af et avlsforbund, til at være en rytterorganisation, hvor der for alvor blev plads til andet end bare de amerikanske hesteracer.
Stort set samme udvikling som DWF er i gang med. Ser man på EWU står i dag, giver det håb for fremtiden.
 
Debatter
Bestyrelsen hilser altid debatter velkommen. Det være sig på Facebook, eller på nogle af de gengse portaler. Vi finder naturligvis inspiration og information i sådanne debatter, og til tider også lidt panderynken når det bliver både personlig og usagligt. Men sådan er vilkårne i et informations-samfund. Strukturen i DWF betyder dog også, at hvis vi skal bevare respekten for vore klubbers rettigheder og de rådgiverer, som klubberne stiller med, kan vi ikke gå ind i alle debatterne på detaljenivauet. Det er klart, at vi kan prøve at rette misforståelser og feljtolkninger af regler og lignende. Dog vil hovedeparten være i direkte dialog med klubberne og i andre tilfælde være med det enkelte medlem fra klubberne.
 
Jeg håber vi ses til DWF’s DM i Randers den 15. oktober.
 
 
De venligste hilsner
På bestyrelsens vegne
 
Lars Toftdahl, Formand
Dansk Western Forening
 
 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar