søndag den 29. januar 2006

Udkast til lov om hold af heste

Ved hestekongressen d. 28/1-2006 blev et forslag til lov om hold af heste offentliggjort.
Lov om hold af heste (udkast)Kapitel1


Almindelige bestemmelser§ 1. Reglerne i denne lov finder anvendelse på ethvert hold af heste.


Stk. 2. Justitsministeren, kan i særlige tilfælde helt eller delvist undtage visse hestehold fra loven.§ 2. I denne lov forstås ved:


1) Hest: Husdyr af heste- eller æselarten eller dyr, der fremkommer ved krydsning af disse.


2) Stangmål: Afstanden fra jorden og til det højeste punkt på hestens manke.


3) Gruppeopstaldning: Opstaldning af flere heste uden adskillelse i samme rum.


4) Folingsboks: Særlig indrettet boks hvor folingen finder sted, og hvor hoppe og føl kan opholde sig i den første måned efter folingen.


5) Spiltov: Opstaldning i bås, hvor hesten står opbundet, oftest op mod en væg.


6) Fold: En udendørs indhegning.§ 3. Reglerne i dyreværnsloven og regler, der udstedes i medfør af dyreværnsloven, finder desuden: anvendelse på hold af heste.§ 4. Reglerne i denne lov er minimumskrav, der altid skal opfyldes, medmindre strengere kraver fastsat i anden lovgivning.
Kapitel 2


Opstaldning§ 5. Ethvert hold af heste skal bestå af mindst 2 heste.§ 6. Heste må ikke opstaldes i spiltov.


Stk. 2. Heste kan dog opbindes i op til 2 timer under tilsyn, såfremt formålet er at lære hesten at stå op bundet uden tilsyn.


Stk. 3. Heste, der har lært at stå opbundet uden tilsyn, kan opbindes uden tilsyn i op til 2 timer, medmindre opbindingen sker i forbindelse med transport, stævnepladser, dyrskuer mv.


Stk. 4, Heste kan undtagelsesvist opbindes i spiltov, når opbindingen er veterinært begrundet.
Kapitel 3


Indretning af stald§ 7. Loftshøjden i stalden skal være mindst 2,60 m i frihøjde over eventuel strøelse.


Stk. 2. Staldrumfanget pr. hest skal være mindst 30 m3.§ 8. Ved opstaldning enkeltvis i boks skal gulvarealet være mindst (2,0 x hestens stangmål)2, og den korteste side af boksen skal være mindst (1,7 x hestens stangmål).§ 9. Ved gruppeopstaldning skal gulvarealet opfylde følgende arealkrav:


1) For de første 4 heste skal der være mindst (2,0 x hestens stangmål)2 pr. hest.


2) For hver yderligere hest skal der være mindst (1,7 x hestens stangmål)2 pr. hest.


Stk. 2. Gruppebokse skal have et velstrøet tørt leje på mindst 80 % af gulvarealet.§ 10. Foling på stald skal ske i folingsboks.


Stk. 2. Gulvarealet i folingsboksen skal være mindst (2,5 x hoppens stangmål)2.§ 11. Syge eller skadede heste skal kunne holdes adskilt fra de øvrige heste.§ 12. Gulvet i stald og boks skal være plant og ikke glat. Gulvet skal være konstrueret, så heste ikke kommer til skade eller udsættes for lidelse.


Stk. 2. Lejearealet skal være bekvemt og tørt, og der skal i passende omfang udlægges strøelse.§ 13. Rum og udstyr, som anvendes i forbindelse med opstaldning af heste, skal konstrueres, installeres og vedligeholdes på en sådan måde, at hestene beskyttes bedst muligt mod tilskadekomst og ikke udsættes for væsentlig ulempe.


Stk. 2. Udstyr til fodring og vanding skal være udformet, fremstillet og installeret på en sådan måde, at der er mindst mulig risiko for forurening af foder og vand, samt for at hesten pådrager sig skader.


Stk. 3. Alt automatiseret eller mekanisk udstyr, der er af betydning for hestes sundhed og velfærd, skal monteres, så hestene beskyttes bedst muligt mod tilskadekomst og ikke udsættes for væsentlig ulempe. Udstyret skal efterses mindst 'en gang om dagen. Eventuelle konstaterede fejl skal udbedres straks, og hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal der træffes passende foranstaltninger til at beskytte hestenes sundhed og velfærd.


Stk. 4. Inventar, herunder låger, mekanisk udstyr mv. skal være konstrueret og installeret med henblik på at opnå et så lavt støjniveau som muligt.§ 14. Det skal" sikres, at luftcirkulation, støvindhold, temperatur, relativ luftfugtighed og koncentration af luftarter holdes på et niveau, som ikke er skadeligt for hestene, samt at stalden har et ventilationssystem, som sikrer tilstrækkeligt luftskifte.§ 15. Der skal være tilstrækkeligt naturligt lys til at opfylde hestens adfærdsmæssige og fysiologiske behov. For at sikre naturligt lysindfald skal arealet af vinduer eller lignende svare til mindst 7 % af staldens gulvareal.


Stk. 2. Udover det naturlige lys skal der være lyskilder, der sikrer, at hesten på ethvert tidspunkt kan tilses nøje. Lyskilder skal placeres, så de ikke medfører ulempe eller skade på hesten.§ 16. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om staldens indretning.
Kapitel 4


Indretning af folde og græsningsarealer§ 17. På ethvert opstaldningssted skal alle heste have mulighed for dagligt ophold på fold i mindst 2 timer.


Stk. 2. Folden skal have et areal på mindst 800 m2, hvoraf den korteste side skal være mindst 20 meter.


Stk. 3. Hestene skal mindst 5 dage om ugen motioneres eller gives fri bevægelse på fold i mindst 2 timer dagligt.


Stk. 4. Stk. 3 kan fraviges, hvis veterinære eller vejrmæssige forhold taler afgørende herimod.


Stk. 5. Arealkravet i stk. 2 forudsætter, at der maksimalt går 4 heste i folden ad gangen, og at en fold maksimalt anvendes af 20 heste.


Stk. 6. Opholdsarealer til heste må ikke indhegnes med pigtråd.


Stk. 7. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om indretning af folde.§ 18. Føl og plage skal, indtil de er 2 år gamle, på fold sammen med artsfæller.§ 19. Der skal for ethvert opstaldningssted være en plan for, hvornår de enkelte heste kommer på fold.§ 20. Heste, som går ude i mere end 12 timer i døgnet i vinterperioden og i perioder med vinter lignende vejr, skal have adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr samtidig kan hvile på et tørt, strøet leje, og have udviklet et kraftigt og tæt hårlag og være ved godt huld.


Stk. 2. I læskur eller bygning skal gulvarealet opfylde arealkravene i § 9, stk. 1.


Stk. 3. Læskur eller bygning skal placeres på et sted med tilstrækkelig afvanding.


Stk. 4. Stk. 1 kan fraviges for heste af bestemte racer under forudsætning af, at hestene holdes på store arealer med en beplantning, som yder en høj grad af både læ og beskyttelse mod nedbør og har en særligt veldrænet bund, som giver et tørt leje. Justitsministeren kan træffe nærmere bestemmelse herom.
Kapitel 5


Foder og vand§ 21. Hestes foderration skal indeholde tilstrækkeligt strukturfoder.§ 22. Heste skal have fri adgang til frisk drikkevand på fold og på stald.


Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke ved kortere ophold på fold.
Kapitel 6


Tilsyn mv.§ 23. Enhver, der holder hest, skal sørge for, at hesten tilses mindst en gang om dagen.


Stk. 2. Enhver, der erhvervsmæssigt holder hest, skal sørge for, at hesteholdet tilses af en dyrlæge mindst en gang årligt. I dyrlægens tilsyn skal indgå en vurdering af, om hesteholdet er i overensstemmelse med reglerne i denne lov.§ 24. I tilfælde af sygdom eller tilskadekomst skal den ansvarlige for hesteholdet sikre, at hesten om fornødent isoleres og pleje iværksættes. Ved alvorlig lidelse eller hvis hesten ikke hurtigt bedres, skal en dyrlæge straks tilkaldes.
Kapitel 7


Ibrugtagning og træning§ 25. Heste skal i en tidlig alder oplæres til at blive håndteret.


Stk. 2. Oplæring, træning og brug af heste skal være tilpasset hestens alder, dens fysiske og psykiske kapacitet, så hesten beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.§ 26. Udstyr, som anvendes som hjælpemidler på hesten, skal være tilpasset den enkelte hest, og må ikke påføre hesten skader og må ikke anvendes som tvangsmidler.


Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om brug af hjælpemidler og tvangsmidler.§ 27. Enhver form for medicinering og behandling (herunder kirurgisk behandling), som har til formål at skjule sygdomssymptomer, så hesten kan træne og deltage i konkurrencer, er ikke tilladt.
Kapitel 8


Hovpleje og mærkning§ 28. Beskæring eller anlæggelse af beslag på hesten skal ske efter behov.


Stk. 2. Beskæring eller anlæggelse af beslag på anden mands hest må kun foretages af personer, der. har den relevante faglige uddannelse hertil.§ 29. Når heste mærkes, skal mærkningen foretages af uddannede personer.
Kapitel 9


Uddannelse§ 30. Personer, som er ansvarlige for professionelle hestehold, skal være over 18 år og besidde en relevant faglig uddannelse hertil.
Kapitel 10


Administrative forskrifter§ 31. Inden justitsministeren fastsætter regler i henhold til bestemmelser i denne lov, skal dyreværnsorganisationer og andre organisationer, der efter ministerens skøn særlig berøres af reglerne, have lejlighed til at udtale sig.
Kapitel 11


Straf§ 32. Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes den, der overtræder §§ 5-15, § 17, stk. 1-6, §§ 18-30, § 34, stk. 2-3, § 35, stk. 2, § 36, stk. 2, og § 37, stk. 2.


Stk. 2. Ved udmåling af straf efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør heraf, anses det som en skærpende omstændighed, hvis overtrædelsen er begået i forbindelse med udøvelse af erhverv. Stk. 3. I regler, der udstedes i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde eller fængsel indtil 4 måneder for overtrædelse af reglerne.


Stk. 4. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
Kapitel 12


Ikrafttræden og overgangsbestemmelser§ 33. Loven træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog §§ 34-39.§ 34. For hestehold, der er etableret før lovens ikrafttræden, finder § 6 dog først anvendelse fra den 1. januar 2009.


Stk. 2. For hold af heste omfattet af stk. 1 skal spiltov indtil den 1. januar 2009 være mindst 1,1 ganget med hestens stangmål i bredden og mindst 1,7 ganget med hestens stangmål i længden.


Stk. 3. Heste, som i henhold til' stk.1 og 2 holdes i spiltov, skal mindst 5 dage om ugen gives fri bevægelse på fold i mindst 2 timer dagligt.


Stk. 4. Stk. 3 kan fraviges, hvis veterinære eller vejrmæssige forhold taler afgørende herimod.§ 35. For hestehold, der er etableret før lovens ikrafttræden, finder § 7 først anvendelse fra den 1. januar 2019.


Stk. 2. For haler af heste omfattet af stk. 1 skal loftshøjden i stalden være mindst (1,3 x hestens stangmål) over eventuel strøelse, dog mindst 2,40 m i frihøjde uden eventuel strøelse.§ 36. Ved opstaldning enkeltvis i boks, hvor boksen er etableret før lovens ikrafttræden, finder § 8' først anvendelse fra den 1. januar 2019.


Stk. 2. Ved opstaldning enkeltvis i boks omfattet af stk. 1 skal gulvarealet være mindst (1,7 x hestens stangmål )2, og den korteste side af boksen skal være mindst (1,7 x hestens stangmå1).§ 37. Ved folingsbokse, hvor boksen er etableret før lovens ikrafttræden, finder § 10, stk. 2, først an vendeise fra den 1. januar 2019.,


Stk. 2. Ved folingsbokse omfattet af stk. 1 skal gulvarealet være mindst (2,0 x hoppens stangmål)2.§ 38. For hestehold, der er etableret før lovens ikrafttræden, finder § 15, stk. 1, 2. pkt., først anvendelse fra den 1. januar 2019.§ 39. For hestehold, der er etableret før lovens ikrafttræden, finder § 30 først anvendelse fra den 1. januar 2019.§ 40. Loven tages op til revision senest i folketingsåret 2009/2010.§ 41. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar