mandag den 7. december 2009

Referat af repræsentantskabsmøde d. 29/11-2009

Der blev den 29. November 2009 afholdt repræsentantskabsmøde i DWF på Transportcenteret ved Vejle. Herunder er referatet fra dette møde. Det vil senere være at finde på DWF’s hjemmeside.

Repræsenterede fra bestyrelsen var:Næstformand Niels Petersen


Sekretær Camilla Torp Andersen


Bestyrelsesmedlem Martin NielsenFormand Kim Christensen havde meldt afbud pga. arbejde


Kasserer Tina Byssing havde ligeledes meldt afbudFølgende klubber var repræsenteret:KRK


JWF


HWR


NWR


JUWR


NBC


FWC


BWR (Fyn)


ApHC


OHWR


FCWR


HCWR1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere


Rene blev valgt til dirigent.


Camilla blev valgt til referent


Morten og Anna blev valgt til stemmetællere.2. Formandens beretning – blev læst op af Niels, da Kim ikke var til stede


Kim påpeger at hans indsats ikke har været tilstrækkelig i årets løb – viljen har været der, men ikke tiden pga. hans arbejde. Samtidig påpeger han dog at klubberne også skal bidrage (indberette medlemmer i showprogrammet).Lars Toftdahl kommenterer beretningen samt spørger til afsættelse af formanden samt til showprogrammet.


Niels svarer det er rygter mht. afsættelse af formanden.


Mht. showprogrammet, svarer Niels dette er for at point kan indberettes bedre.Lene kommenterer beretningen mht. indberetning af medlemmer, idet de ikke kan få programmet til at virke.Lars Sander kommenterer mht. showprogrammet, som han har fået hjælp til af Kim (uden problemer) Lars mener at det er uddannelse i at bruge programmet der mangler. Derfor er der også afsat 3 weekender i januar 2010 til undervisning.FCWR har aldrig modtaget noget program.Gitte kommenterer mht. afskaffelse af highpoint.Flere ytrer ønske om at de gerne vil kunne se, hvornår de er udklasset af de forskellige divisioner.


Dette bakker Malene Rostell og Anna Hanusova op om.Lars Toftdahl pointerer at de indberettede point på hjemmesiden også er behæftet med fejl, samt er DWF er handlingslammet pga. showprogrammet ikke virker.JWF vil gerne have en ny diskette idet deres diskette er forsvundet. Niels kan ikke forstå denne ikke er sendt ud.Niels oplyser at programmet skal virke om kort tid - også selvom at Kim evt. bliver væltet.Anna Hanusova oplyser at hun står flere steder i pointlisten under forskellige navne.


Lars Sander pointerer at dette er fordi at der i indberetningerne tit kun står fornavne på folk eller hestens kælenavn, hvilket gør det meget vanskeligt at notere pointene korrekt.Formandens beretning godkendes med overvælgende flertal. (2 imod)3. Niels forelægger det reviderede regnskab idet Tina ikke er til stede.Lars Sander spørger til udgift til regelbogsudvalget, som blev lavet i løbet af en weekend – og der var derfor udgifter til hotel.


Anna spørger til reklamebanner og hvor det ligger.


Martin oplyser at de ligger ved Tina Byssing.


Niels foreslår at de sendes til klubben ifm. stævnegodkendelsen.Regnskabet blev godkendt af alle fremmødte klubber.Vedr. budget. oplyser Niels at bestyrelsen foreslår kontingentet fastholdt på 40,- pr. medlemLars Sander spørger til at hvordan underskuddet i 2010 skal finansieres.


Lars spørger også til, hvad 1000,- til bestyrelsesmøde skal bruges til, idet han selv betaler brændstof.Niels oplyser at 1000,- er brugt til bropenge.Lene oplyser at aftalen med DRF muligvis findes endnu, medmindre den skriftligt er opsagt – hvilket ikke vides pt.Marlene Rostell spørger til udgift til DM kr. 5000,- Martin svarer at det har været tilskud til pokaler.Lene oplyser at JWF har fået tilskud til pokaler og rosetter til DM 2009 på det der er udleveret til stævnet.Niels oplyser at bestyrelsen har intentioner om at skaffe sponsorer i 2010.Lars Sander spørger til, hvad der sker, hvis budgettet ikke kan godkendes.


Rene oplyser at det udløser et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, med dette ene punkt.Poul mener ikke at dette budget kan bruges til noget, idet kontingentet ikke er gældende for samme periode.Lars Toftdahl efterlyser lidt flere ambitioner.Budgettet blev godkendt af alle klubber.Anna H. foreslår at budgettet og regnskabet sendes ud sammen med indkaldelsen, så kan man bedre forholde sig til at om der skal foreslås en forhøjelse af kontingentet.Lars T. fastslår at kontingentet skal vedtages på dette møde jf. vedtægterne.Anna H. foreslår 50,- pr. år pr. medlem.Martin foreslår 65,- pr mand men det betyder der skal rettes op på klubbens hængepartier nu!Lars S. foreslår at der skal laves kontingentforhøjelse, således bestyrelsen ikke skal bruge egne penge for at komme til bestyrelsesmøder.Kontingentet blev ved afstemning valgt til 50,- pr. medlem gældende fra 2010.5. Valg af kasserer


Der er ikke kommet nogle forslag.


Morten foreslår Lene - som modtager valget.6. Valg af bestyrelsesmedlemmer


Camilla og Martin genopstiller ikke.


Niels foreslår Lars Sander – som ikke ønsker at opstille


Lene foreslår Anna Hanusova – som modtager valget


Lars S. og Martin foreslår Lars Toftdahl – som modtager valget7. Suppleanter


Niels foreslår Lars Sander – som modtager valget.


Rene foreslår Poul – som modtager valget.8. Valg af revisor og revisorsuppleant


Rene forslår Helle som revisor – som modtager valget


Lene foreslår Camilla til revisorsuppleant – som modtager valget4. igen – Behandling af indkomne forslag


§ 9 stk. 1 – kan ikke sættes til afstemning§ 5 stk. 1 – OHWR trækker deres forslag og der stemmes om bestyrelsens forslag eller uændret.


For bestyrelsens forslag 146


Uændret 232


Dvs. forslaget er forkastet og bestyrelsen fortsætter med 5 bestyrelsesmedlemmer.§ 7 stk. 3 – der stemmes om OHWR’s forslag, bestyrelsens ændringsforslag eller uændret.


Forslagene forkastes med overvælgende flertal og nuværende ordlyd bibeholdes.§ 5 Ny – OHWR foreslår at bestyrelsen skal være medlem af en medlemsklub.


Forslaget forkastes med overvældende flertal.§ 7 stk. 3 Nyt punkt vedr. pointregister. Der stemmes om OHWR’s forslag, eller uændret. Bestyrelsens forslag trækkes tilbage.


Forslaget er forkastet med overvældende flertal.§ 7 stk. 4 OHWR foreslår nyt punkt vedr. highpoint.


Forslaget kan ikke bringes til afstemning, idet ovenstående forslag ikke blev vedtaget.§ 7 stk. 5 OHWR foreslår uddannelse af dommere ect.


Forslaget kan ikke bringes til afstemning, idet ovenstående forslag ikke blev vedtaget.Forslag modtaget fra FWC:


§ 8 stk. 2 – Flytte regnskabsår. Bestyrelsen foreslår at repræsentantskabsmødet flyttes til sidste søndag i marts i stedet.


Begge forslag er forkastet, idet der ikke er 2/3 flertal for dem jf. DWF’s vedtægter.§ 9 stk. 2 – forslag der ønskes behandlet, må være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før.


Bestyrelsen trækker sit forslag.


Forslaget vedtages med overvælgende flertal.§ 9 stk. 4 – nyt punkt vedr. medlemsantal.


Forslaget er vedtaget§ 9 stk. 7 – Nyt punkt vedr. repræsentantskabsmøderne. FWC foreslår at alle repræsentanter har mulighed for at komme. FWC trækker deres forslag


Bestyrelsen foreslår at 3 repræsentanter fra hver klub må møde op.


Forslaget vedtages med overvælgende flertal.§ 10 stk. 1 – FWC ønsker formuleringen ændret til over halvdelen, i stedet for 2/3 flertal.


Forslaget er vedtaget med overvælgende flertal.9. Evt.På vegne af Kim oplyser Niels at Kim ville have udleveret nye showprogrammer i dag, men vil pga. sit fravær udlevere disse på de 3 kursusdage i januar i stedet. Han opfordrer derfor klubberne til at møde op.Møderne afholdes følgende steder:9/1-2010 Nordjylland


16/1-2010 Sydjylland


23/1-2010 SjællandEndelige adresser er endnu ikke fastlagt.Marlene R synes at DWF shows er ved at blive for dyre pr. klasse, da de nærmer sig priserne for at DKQHA-show.


Rene påpeger at DKQHA får meget større tilskud til dommere.


Annette Trane og Anna H påpeger at har man ikke egne faciliteter og derfor skal leje, så koster det.


Lars T. siger folk vælger DWF-shows fra, fordi det er besværligt og point ikke virker osv. osv. DWF er for bredden – det skal gøres attraktivt. Reglerne skal gøres mere fleksible, således det er til at finde ud af.


Gitte spørger om udgiften til dommere ikke er forskellig om det er DWF-dommere el. AQHA-dommere. Der er ikke meget forskel i dag. Der er typisk kun transporten til forskel.


Niels siger at de kan få deres stævner til at løbe rundt med 100,- pr. klasse og de bruger altid udenlandske dommere.


Marlene R argumentere for at der vil komme flere til stævnerne, hvis prisen bliver sat ned.


Poul håber ikke DM i år bliver kendetegnende for de næste DM der kommer, idet han mener nivauet er for lavt. Men det kræver at reglerne mht. 2 shows overholdes og der er nogle der har styr på det. Der skal ikke være nogle der får dispensation og andre ikke.


Gitte: Kvalifikationskravene til DM skal ikke være sådan at man kan starte 2 halterklasser ved 2 stævner og så starte DM i kvæg!


Martin påpeger at der er givet dispensation på forkerte grundlag til flere stævner.


Både Marlene R. og Lars T. påpeger at det skal være mere fleksibelt for stævnearrangørerne mht. hvilke klasser der udbydes.


Morten Søby er positiv overfor kvalifikationsshows, men på andre præmisser.


Tommy oplyser at der er givet dispensation så sent som 1 time før klassen blev afholdt.


Søren oplyser at klubberne ikke har hørt meget til DWF i år - hvad sker der? Forslår der kommer info 1 gang om måneden.


Niels oplyser at den nuværende (gamle) bestyrelse havde besluttet at droppe dispensationer i 2010. Bestyrelsen ville desuden ændre regelbogen til at der skulle udbydes et minimum antal klasser, så måtte arrangørerne selv bestemme resten.


Niels medgiver at der ikke sket meget fra DWF i år.


Lene: Dommertilskud gives for at opfordre klubberne til at holde DWF-stævner . Lene foreslår at de klubber der holder stævner udenfor DWF-regi, ikke kan være medlem af DWF. Det skal dog ikke gælde for klubstævner


Lene mener også der bør være kvalifikationsshows, inden der startes til DM, men det skal afstemmes virkeligheden, idet der kun var 3 shows inden DM. Lene mener dog ikke der skal være kvalifikationskrav, så længe der ikke er vished for, hvem der har startet hvilke shows – hvilket ikke virker pt.


Martin påpeger at der også var rideklasser til deres 2 Open Cattleshows, således der var 5 shows inden DM på Fyn/Jylland.


Anna H påpeger at det oftest kun Open og Amateur-klasser der udbydes af rideklasser ved kvægstævner.


Vedr. highpoint, så er der mange i hendes klub, der efterspørger dette og kan ikke forstå det skal afskaffes.


Lars T påpeger at det ikke nytter at kritisere formanden nu, når de øvrige klubber har godkendt hans beretning.


Annette Trane spørger til udvalg. Kan der fremsættes forslag til udvalg nu eller er det senere? Og bliver de kontaktet af bestyrelsen eller?


Martin: Mener kvægudvalg mest har at gøre med håndtering af kvæget bl.a. til stævner.


Helle oplyser at highpoint er vigtige og hun indstiller til bestyrelsen om at tage det op igen.


Niels oplyser at han har sendt brev ud til alle klubber vedr. showudvalg og har fået 1 tilbagemelding!


Anna H efterlyser en person der har forstand på kvæg til at hjælpe regelbogsudvalget.Herefter afsluttes repræsentantskabsmødet.Referent: Camilla Torp Andersen.Ingen kommentarer:

Send en kommentar