lørdag den 16. januar 2010

Indkaldelse til DKQHA generalforsamling 2010

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i DKQHA.

Generalforsamlingen finder sted lørdag den 23. januar 2010 kl. 11.00 i Slagelse Trafikcenter, som ligger umiddelbart ved afkørsel 39, motorvej E20.Her følger agendaen. Husk, hvis medlemmer gerne vil stille forslag på generalforsamlingen, skal disse skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage før, altså lørdag den 9. januar.Husk at forny eller etablere medlemskab. Der lægges information ud vedrørende dette på denne side.Dagsorden1. Valg af dirigent2. Formandens beretning3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse4. Futurity program manager fremlægger beretning og regnskab til godkendelse5. Formandens fremlæggelse af planer og budget for 20106. Behandling af indkomne forslag


a. Baseret på et udtrykt ønske på generalforsamlingen sidste år foreslår bestyrelsen, der gives mulighed for passivt medlemskab. Dette kræver en vedtægtsændring:


“§ 8. Passivt medlemskab. Man kan opnå passivt medlemskab uden stemmeret. Passive medlemmer kan ikke blive danske mestre og kan ikke deltage i DKQHA arrangerede clinics eller ridearrangementer. Passive medlemmer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen, men kan arbejde i visse udvalg. Kontingentet udgør 50 % af det til enhver tid gældende kontingent for aktive voksne.”


Da § 8 er en ny indskudt paragraf, rykker alle efterfølgende paragraffer én plads, d.v.s. den hidtidige § 8 bliver til § 9 osv.


b. Ny timing af generalforsamlingen: Bestyrelsen ønsker mulighed for at afholde generalforsamlingen i forbindelse med et muligt årsmøde i marts, da det giver mulighed for at planlægge mere attraktive programmer. Derfor stilles forslag til følgende vedtægtsændring:


§ 16. ”Den årlige generalforsamling afholdes senest den 15. februar” ændres til: ”§ 16. Den årlige generalforsamling afholdes efter den årlige AQHA convention og senest den 31. marts.”


c. Øvrige indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen).7. Valg af bestyrelse


a. Valg af næstformand (Thomas Pendrup modtager genvalg)


b. Valg af kasserer (Britta Andersen modtager genvalg)


c. Valg af bestyrelsesmedlem (Ann-Sofie Olsen modtager ikke genvalg)


d. Valg af 1 suppleant (Anita Baagøe modtager ikke genvalg)


e. Valg af revisor8. Supplering af og/eller etablering af stående udvalg9. EventueltIngen kommentarer:

Send en kommentar