tirsdag den 7. december 2010

DWF Repræsentantsskabsmøde - Referat

DWF Repræsentantsskabsmøde 27. 11. 2010 kl. 13:00, Tuse Creek Ranch

Repræsenterede klubber: ApHCDK 16 stemmer, FWC 52 stemmer, HCWR 90 stemmer, JWF 10 stemmer, KRK 12 stemmer, OHWR 46 stemmer
 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
  Dirigent: Kurt Andresen (FWC)
  Referent: Anna Søgaard Hanusova (OHWR/ApHCDK)
  2 Stemmetællere: Niels Petersen (HCWR), Kurt Andresen (FWC)
 2. Formanden aflægger beretningen
  Se nederst

  DWF vil sige stor tak til:
  - Heste-nettet og Westernportalen for deres store hjælp med informationer til medlemmer
  - Tuse Creek for at stille deres faciliteter gratis til rådighed for repræsentantskabsmødet.

  Kommentarer:
  - Tak for god beretning
  - Sponsorer: Kurt (FWC) vil det være muligt at skaffe sponsorer til DWF? Det vil være en stor fordel, hvis DWFs kapital/økonomi bliver bedre. Lars T. har undersøgt nogle muligheder for storsponsorer. Men DWF er et lille forbund som ikke har været særlig kendt for at være velstruktureret og ”seriøst” til, at kunne være attraktivt for store sponsorer/fonde. Debatter på HN og WP giver ikke specielt positivt billede af westernverden i DK… Dette har flere af de aktuelle sponsorer berettet. Disse vil holde øje med DWF og fortsætter udviklingen er de måske positive fra 2012. Mindre sponsorer i forbindelse med DM, hjemmeside m.m. er fortsat aktuelle.
  Kurt (FWC): Der kom mere styr på strukturen, vi skal se fremad. Vi kan ikke bruge fortiden til ret meget, men må se fremadrettet. Basis er der nu… Vi skal have fat i nogle sponsorer, som kunne profitere at være sponsor for DWF, f. eks. foderleverandør.

 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab samt budget med forslag til kontingent.

  Bemærkning fra FWC ang. udgiftspost rideprøver. Se mere under eventuelt.

  Regnskabet blev godkendt.
  Budget blev godkendt.
  Kontingent 2010 ligger fast – 50,- per medlem (besluttet på repræsentantskabsmødet 2009). Betales i januar 2011.
  Kontingent 2011 behandles under pkt. 4

 4. Behandling af indkomne forslag (Modtagne forslag ses nedenfor), herunder næste års kontingent.

  Forslag A: Kontingent 2011: bestyrelsens forslag: 30,- per medlem.
  Forslaget og dermed kontingentet er godkendt.

  Resterende indkomne forslag behandles efter punkt 8.

 5. Valg af formand i lige år, valg af kasserer i ulige år.

  Formand Niels Petersen er på valg og ønsker ikke at genopstille.

  Forslag til formandsposten:
  Laila H. Sørensen – 16 stemmer
  Lars Toftdahl - 210 stemmer
  I alt 226 stemmer

  Lars Toftdahl blev valgt som formand.

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer ét i lige år to i ulige år.

  Lars Toftdahl blev valgt som formand. Dette betyder at der skal vælges et ekstraordinært bestyrelsesmedlem for et år, som erstatter Lars´ bestyrelsespost.
  Der skal også vælges et ordinært bestyrelsesmedlem for to årig periode.

  Forslag til bestyrelsesmedlemmer:
  Laila H. Sørensen
  Helle Dahl Nielsen

  Resultat:
  Laila H. Sørensen – valgt med 214 stemmer for 2 årig periode.
  Helle Dahl Nielsen – valgt med 12 stemmer for en 1 årig periode.

  I alt 226 stemmer

 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, der vælges for ét år ad gangen.

  Forslag til bestyrelsessuppleanter:
  Anna Jensen
  Lars Sander

  Resultat:
  Lars Sander – valgt som 1. suppleant med 168 stemmer
  Anna Jensen – valgt som 2. suppleant med 22 stemmer

 8. Valg af én af to revisorer og af én revisorsuppleant.

  Der skal vælges en revisor for en et årig periode og en revisor for en to årig periode.

  Forslag til revisorer:
  Anette Trane Knudsen
  Camilla Torp Andersen

  Forslag til revisorersuppleant:
  Katrine Steinicke Vistesen

  Resultat:
  Anette Trane Knudsen – valgt for en 2 årig periode
  Camilla Torp Andersen – valgt for en 1 årig periode
  Katrine Steinicke Vistesen – valgt som revisorsuppleant

  Punkt 4. Behandling af indkomne forslag.

  Forslag B: Vedtægtsændringer – vedtaget med 226 stemmer

  Forslag C: Udsættelse af ordinært repræsentantsskabsmøde 2011 – vedtaget med 226 stemmer

  Forslag D: Ændring af regnskabsperiode for 2010 & 2011 – vedtaget med 226 stemmer

  Forslag E: Fastsættelse af medlemskontingent for 2012 – vedtaget med 226 stemmer

  Forslag F: Forslag fra BHWR: Hunter under sadle skal tilbage som en DWF pointgivende disciplin.

  Bestyrelsens kommentar til Forslag F: Næsten alle hunter klasser fra 2005 til 2009 har været afholdt i division 3 og 2, altså ikke på begyndernivau. Bestyrelsen påpeger, at der fra 2011 bliver indført division 5, som netop skal tilgodese de helt nye ryttere, uden krav om westernudstyr eller påklædning (= en slags indslusningsdivision). Denne division lever op til BHWR’s begrundelse for Hunter under saddel klasser som pointgivende. Desuden er der intet som forhindrer klubberne i at udbyde og afholde hunterklasser til DWF shows. Disse er bare ikke pointgivende.

  For forslaget: 68 stemmer
  Imod forslaget: 68 stemmer
  Undlade at stemme/stemt blank: 90 stemmer
  Forslaget er ikke vedtaget. (Der skal være simpelt flertal for et forslag kan vedtages.)
   
 9. Eventuelt

  Diskussion ang. rideprøver:
  Kurt (FWC) Har vi brug for rideprøver fremover? Er udgiften det værd? Der er for mange regler? Der er mange, der føler sig forulempet/truffet af, at de skal tage rideprøve hvis de vil ride division 3 eller 2 selvom de er erfarne og godt kan ride og f. eks. har holdt en længere pause og ikke redet shows i en periode.

  Kommentar fra bestyrelsen: Rideprøver er et tilbud til ryttere, som ønsker at ændre deres status, og håndtere dermed en overgangsperiode i divisionsstrukturen. I 2009 kom der et skarpt skel mellem division 4 og 3 + 2. Årsagen var bl. a. episoder ved nogle shows, som førte til en øget fokus på sikkerhed…
  I 2011 vil dette skellet mellen division 4 og 3 + 2 blive udjævnet, og divisionsstruktur er mere fleksibel. Amatørbegrebet bliver defineret på nyt.

Referent: Anna Søgaard Hanusova Dirigent 
Dirigent: Kurt Andresen (OHWR/ApHCDK) (FWC)Formandens beretning, repræsentantskabsmøde 27. november 2010
 1. Efter repræsentantskabsmødet 2009 gik bestyrelsen i gang med at lave diverse udvalg. Sportsudvalget fik til opgave at rette regelbogen, som derefter blev offentliggjort i april måned. Det skabte en del u/tilfredshed, så der blev diskuteret en del. Middlertidige bestemmelser , et tillæg til regelbogen, så dagens lys. På sigt er det meningen at regelbogen ikke skal ændres eller tilrettes hver år. Derfor dette tillæg der skal tage sig af de bestemmelser der nødvendigvis må rette hvert år. Som eksempel kan nævnes kvalifikationer til DM.
 2. I starten af året(2010) måtte Kim Christensen (formand) trække sig fra formandsposten samt bestyrelsen, han havde ikke tid p.g.a. arbejdet. Så måtte jeg som næstformand overtage formandsposten og Anna Søgaard Hanusova på næstformandsposten. Ved den sidste konstituering efter at Poul Hansen trådte ud af bestyrelsen, blev også den sidste suppleant, Lars Sander indlemmet i bestyrelsesarbejdet.
 3. Der har været 12 stævner tilmeldt som DWF stævner, herunder DM og landsdelsmesterskaber på Fyn og Sjælland. Der har være repræsenter fra DWF ved de fleste stævner.
 4. Vi indkaldte kvægrytter repræsentanter fra klubberne for at få forbedret kvægdelen i, og det blev til et meget positivt møde, hvor der blev valgt fire nye medlemmer til sportsudvalget.
 5. Året er også gået med at få styr på en masse der ikke var styr på, bl.a medlemslister og info om og ikke mindst til medlemsklubberne.
 6. Der er heller ikke brugt mange penge på møder, da vi har holdt Skype møder hele året, vi har kun mødt hinanden 1 gang i år, og det var samtidig med ”kvægmødet.
 7. Vi har også undersøgt hvordan vores hjemmeside kunne blive bedre, der skal findes en smartere måde at programmere den på i stedet for CoffeeCup, som er meget besværlig. Vi har kontakt til Allan Moeslund, som har lavet et forslag som efter nogle tilretninger se godt ud.
 8. Vi har orienteret på hjemmesiden når vi kunne, samt Westernportalen, hestenettet. Sidstnævnte skal havde en stor tak for også at lægge plads til point- og resultatlister.
Niels Petersen

Ingen kommentarer:

Send en kommentar